Föreningsstämma

för Torsås företagscentrum ekonomisk förening torsdagen den 16 maj kl. 15.00 på Torsås företagscentrum, Torsås.
Som medlem i den ekonomiska föreningen kallas du härmed till ordinarie föreningsstämma enligt dagordning nedan.

Dagordning

 • Val av ordförande vid stämman och anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
 • Godkännande av röstlängden
 • Val av två justeringsmän
 • Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning
 • Fastställande av dagordningen
 • Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelse
 • Fastställande av balans- och resultaträkningen samt hur vinsten eller förlusten enligt 
den fastställda balansräkningen skall disponeras.
 • Beslut om ansvarsfrihet till styrelseledamöterna och Vd:n
 • Fråga om arvoden till styrelsen och revisorn
 • Medlemsavgift
 • Verksamhetsplan och budget
 • Val av ordförande för ett år
 • Val av styrelseledamöter och suppleanter
 • Val av revisor
 • Val av valberedning
 • Övriga ärenden, motioner

Stämman tar inte upp andra ärenden än de som har angivits i kallelsen.
Årsredovisning finns att tillgå på stämman eller kan erhållas från Torsås företagscentrum.

Anmälan om deltagande senast onsdagen den 15 maj till info@torsasforetagscentrum.se

Välkomna
Torsås företagscentrums styrelse