Förstudie: En dörr in

I förstudien En-dörr-in undersöker vi hur informationen om offentligt finansierad företagsservice såsom affärsrådgivning, lån, bidrag, kompetensutveckling och nätverkande når ut till företagen. Vilka problem som finns idag samt förslag på hur dessa kan lösas.

För att få en bild av hur kommunikationen fungerar och upplevs har vi intervjuat regionala företagsorganisationer, lokala näringslivskontor och företag i sydöstra Sverige. Vi har även bett dem att beskriva hur de anser att kommunikationen kan förbättras.

De företag, näringslivskontor och företagshjälpare vi har besökt ger till stor del en mycket samstämmig bild om hur de upplever informationen från de företagshjälpande aktörerna.

Sammanfattningsvis kan det beskrivas som:
För mycket information – alla parter upplever att de drunknar i information.
För generell information – det är svårt att se vilka erbjudanden som är riktade till vilka företag. För slumpmässig informationsspridning – det finns inget enhetligt system för att informera. För osynkroniserad informationsspridning – avsaknad av systematiska samarbeten.

Samtliga av de intervjuade efterfrågade en enklare lösning för att sprida eller ta del av information om företagsstöd i framtiden. Som svar på detta behov föreslår vi ett interaktivt digitalt verktyg, som genererar relevant och selekterad information. En digital tjänst där företagaren själv tar kom- mando över informationsflödet och endast får information om de företagsstöd de kan ta del av.

Tjänsten som förenklar och strukturerar informationsflödet har vi namngett 1199-Företagsguiden. Det digitala verktyget, 1199.se bör kompletteras med kringtjänster som telefonservice och företagsbesök. Vi rekommenderar att 1199-Företagsguiden testas i ett pilotområde för att sedan kunna erbjudas till alla företag i hela Sverige.

 

EU-flagga+Europeiska+jordbruksfonden+färg Leader+färg